• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Site Haritası
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ
HAVAS İLMİ
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
 Büyük Şafii Fıkhı
 2019_dini_gunler
Kur'an-ı Kerimde Adı Geçen Peygamberler
 kur-an-da-isimleri-gecen-peygamberler
RASTGELE DUALAR

Evliyalar Ansiklopedisi

ABCÇDEFGHİKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

A
Abdullah Bin Avn Abdülvehhab Mütteki  Akbıyık Sultan 
Abdullah Bin Ebu bekr Abdülvehhab-ı  ŞaraniAkşemseddin  
Abdullah Bin Hazır Abdürrahim Arvasi   Alaeddin Âbizi 
Abdullah Bin Hubeyk  Abdürrahim-i Merzifoni    Alaeddin Ali Fenari
Abdullah Bin MenazilAbdüsselam Bin Mesiş Alaeddin Arabi Efendi
Abdullah Bin Mübarek  Âdem-i Bennuri   Alaeddin Goncduvani 
Abdullah Bin ZeydAdiyy Bin Müsafir   Alaeddin Konevi 
Abdullah Dağıstani Ahi Evran     Alaeddin-i Attar
Abdullah El-Acemi Ahmed Amiş Efendi Alaeddin-i Sabir 
Abdullah Fahri Baba Ahmed Berki Alaüddevle Semnani 
Abdullah Hayderi Ahmed Bican Alevi Bin Ali 
Abdullah Herati Ahmed Bin Alevi Alevi Bin Muhammed 
Abdullah Bin Vehb Ahmed Bin Âsım Antaki Ali Bin Emrullah
Abdullah Menufi Ahmed Bin Ebü'l Havari Ali Bin Heyti 
Abdullah Yafii Ahmed Bin Hadraveyh  Ali Bin Meymun Mağribi 
Abdullah-i Dehlevi Ahmed Bin Hanbel Ali Bin Mustafa Ömeri 
Abdullah-i EnsariAhmed Bin Harb Ali Bin Muvaffak 
Abdullah-i İlahi Ahmed Bin İdris Ali Bin Şihab 
Abdullah-i Şemdini Ahmed Bin MesrukAli Dede Bosnevi 
Abdurrahman ArvasiAhmed Bin AcilAli Hadi (10.İmam)
Abdurrahman Bin Ali Sekkaf Ahmed Bin Yahya Ali Hafız 
Abdurrahman Bin Muhammed Ahmed CüzeyriAli Havas Berlisi 
Abdurrahman Mağribi Ahmed Eflaki Ali Haydar Efendi
Abdurrahman Tafsunci Ahmed Es-Senusi Ali Mütteki El-Hindi 
Abdurrahman Tagi Ahmed Ez-Zahid Ali Müzeyyen 
Abdülaziz Bekkine Ahmed Gazali Ali Osman Efendi 
Abdülaziz Debbağ Ahmed Haznevi Ali Ramıteni 
Abdülaziz Dirini Ahmed İbni Kemal Ali Rıza  (8.İmam)
Abdülbaki Efendi Ahmed Kihtü Ali Rıza Acara 
Abdülehad Ahmed Kuddusi Ali Semerkandi 
Abdülehad Nuri Ahmed Kuseyri Ali Sincari
Abdülehad Serhendi Ahmed Mekki Efendi Alkame Bin Kays 
Abdülgafur Halid-i Müşahidi Ahmed Murşidi Efendi Alvan Hamevi 
Abdülhak-i Dehlevi Ahmed Nahlavi Ameş 
Abdülhakim Arvasi  Ahmed Namiki Cami Amir Bin Abdullah 
Abdülhakim Hüseyni Ahmed Rıfai Amr Bin Dinar 
Abdülhalik Goncdüvani Ahmed Said-i Faruki Amr Bin Kays El-Mülai 
Abdülhamid Bin Necib Nubani Ahmed SatihaAnkaravi İsmail Rusuhi 
Abdülhamid Şirvani Ahmed Sayyad Arab-i Feştali El-Mağribi
Abdülhay Ahmed Siyahi Ârif-i Dikgerani
Abdülhay Efendi  Ahmed Şemseddin Marmaravi Ârif-i Rivegerî 
Abdülkadir Cezayiri  Ahmed Şeybani Âşık Efendi  
Abdülkadir Deştuti    Ahmed Yekdest Cüryani Ata Bin Ebu Rebah 
Abdülkadir Geylani   Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Ata Bin Meysere El-Horasani 
Abdülkahir Sühreverdi   Ahmed-i Bedevi Ata Bin Yesar
Abdüllatif Kudsii Ahmed-i Ticani Ata Efendi 
Abdülmecid Şirvani Ahmed-i ZerrukAtpazarlı Osman Fadlı Efendi 
Abdülvahid Bin Zey    Ahmedü BambaAyn-ül Kudat Hemedani 
Abdülvahid-i Lahori    Ahmet Yesevi Azeri Hamza Bin Ali 
Ahnef Bin KaysAziz Mahmut Hudayi  

B
Baba Haydar Semerkandî Behâeddînzâde Bilâl Bin Sa'd
Bâkıllânî Behlül-i Dânâ Birgivî 
Bâlî Efendi (Sekrân) Bekrî Bişr-İ Hâfî 
Bâyezîd-i Bistâmî Bennân-ı Hammâl Bostan Çelebi 
Bedî'uddîn Sehârenpûrî Beşir Ağa Buhârî 
Bedreddîn Serhendî Beyzâde Efendi Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî 
Behâeddîn ZekeriyyâBeyzâde Mustafa EfendiBurhâneddîn Eğridirî

C-Ç
Cabbâr Dede Celâleddîn Tebrîzî Cezûlî 
Câfer Bin Ahmed Es-Serrâc Celâlzâde Mustafa Çelebi Cüneyd-i Bağdâdî 
Câfer-i Huldî Celâlzâde Sâlih Çelebi Çandarlı Kara Halil Hayreddîn 
Câfer-i Sâdık (6.İmam)Cemâleddîn Aksarâyî Çelebi Halîfe 
Câfer Bin Süleymân Dâbiî Cemâleddîn Ezherî Çelebi Hüsâmeddîn 
Câkîr El-Kürdî Cemâleddîn Mahmûd HulvîÇelebi Hüsrev 
Celâleddîn-i Devânî CerrâhzâdeÇırağ-ı Dehli
Celâleddîn-i Hindî

D
Dârendeli M. Hilmi Efendi Dâvûd-i Tâî Deryâ Ali Baba 
Dârendeli Ömer Rızâî Dediği Sultan Destîne Hâtun 
Dâvûd-i İskenderîDehhâk Bin MüzâhimDimitrofçalı Muslihuddîn Efendi

E
Ebdal Kumral Ebu Hafs Haddâd En-NişâbûrîEbü'l-Abbâs Müstegânimî
Ebnâsî Ebu Hamza Bağdâdî Ebü'l-Abbâs Sebtî 
Ebu Abdullah El-Basrî Ebu Hamza Horasânî Ebü'l-Abbâs Seyyârî 
Ebu Abdullah El-Kureşî Ebu İshâk İbrâhim Bin Müvelled Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî 
Ebu Abdullah Merrakûşî Ebu İshâk-i Şîrâzî Ebü'l-Fadl Ahmedî 
Ebu Abdullah-i Rodbârî Ebu Midyen Mağribî Ebü'l-Hasan Bekrî 
Ebu Abdullah-i Turuğbâdî Ebu Muhammed El-Basrî Ebü'l-Hasan-i Eş'arî 
Ebu Ahmed Ebdâl Çeştî Ebu Muhammed Cerîrî Ebü'l-Hasan-i Harkânî 
Ebu AleviEbu Muhammed Râzî Ebü'l-Hasan Kûsî 
Ebu Ali Dekkâk Ebu Muhammed Talhâ Bin Îsâ Ebü'l-Hasan-i Şâzilî 
Ebu Ali Fârmedî Ebu Müslim Havlânî Ebü'l-Hayr El-Akta 
Ebu Ali Rodbârî Ebu Osman Hîrî Ebü'l-Hayr Fârûkî 
Ebu Ali Sekafî Ebu Osman MağribîEbü'l-Hüseyin Nûrî 
Ebu Amr Ez-Zücâcî Ebu Saîd Ebü'l-Hayr Ebüssü'ûd Ebü'l-Aşâir El-Bâzinî 
Ebu Bekr Ayderûs Ebu Saîd-İ Fârûkî Ebüssüûd Efendi 
Ebu Bekr El-BetâihîEbu Saîd-İ Harrâz Edebâlî (Üdebâlî) 
Ebu Bekr-İ Ebherî Ebu Saîd Kaylavî Emîr Ahmed-İ Buhârî 
Ebu Bekr Bin Ebu Vefâ Ebu Süleymân Dârânî Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi 
Ebu Bekr Kettânî Ebu Türâb-i Nahşebî Emîr Hayâlî Çelebi 
Ebu Bekr Bin Sâlim Ayderûs Ebu Ubeyd El-Busrî Emîr Hüsrev Dehlevî 
Ebu Bekr Eş-Şelî Ebu Yâkûb Nehrecûrî Emîr Sultan 
Ebu Bekr Tamistânî Ebu Ya'zî Magribî Es'ad Efendi 
Ebu Bekr Vâsıtî Ebü'l-Abbâs El-Basîr Es'ad İleri Hoca 
Ebu Bekr Verrâk Ebü'l-Abbâs El-Gamrî Eskici Mehmed Dede 
Ebu Bekr Ya'fûrî Ebü'l-Abbâs El-Harrâr Eşrefoğlu Rûmî 
Ebu Câfer Haddâd El-Kebîr Ebü'l-Abbâs El-Mülessem Evzâî 
Ebu Câfer El-MeczûmEbü'l-Abbâs-i Mürsî Eyyûb-i Sahtiyânî

F

Fahreddîn-i Acemî 
Fahreddîn-i Râzî 
Fahr-Ül-Fârisî 
Fakîrullah

Fâtıma Binti Müsennâ 
Fehim-i Arvâsî 
Ferîdüddîn-i Attâr 
Ferîdüddîn Genc-i Şeker

Feth-i Mûsulî 
Fethullah-i Verkânisî 
Feyzullah Efendi 
Fudayl Bin İyâd


G

Gamrî 
Garip Hâfız 
Gavsî Ahmed Dede

Gavs-Ül-Memdûh 
Gazâlî 
Geredeli Abdullah Efendi

Geyikli Baba 
Gulâm Muhammed Ma'sûm


H

Habîb-i Acemî 
Hâce Hasan Attâr 
Hâce Mevdûd Çeştî 
Hâce Osman Hârûnî 
Hâce Şemseddîn Türk
Hacı Abdullah Efendi 
Hacı Bayram-i Veli
Hacı Bektâş-i Veli
Hacı Hıdır Efgân 
Hacı Muhammed Sâmî Efendi 
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
Hacı Yusuf El Bidlisi Es Saruhani
Hacım Sultan 
Haçkalı Baba

Hâdimî
Hakîm Senâî 
Hakîm Süleymân Ata 
Hakîm-i Tirmizî 
Halîfe Kızılayak 
Halîmî Çelebi 
Hallâc-i Mansûr 
Hamdûn-i Kassâr 
Hamîdüddîn Nâgûrî 
Hammâd Bin Müslim Debbâs 
Hâris El-Muhâsibî
Hasan Adlî Efendi 
Hasan Bin Ali Askerî

Hasan-i Basrî 
Hasan Can 
Hasan Hilmi Efendi 
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî 
Hasan Sezâî 
Hâtim-i Esam 
Hattat Hâfız Osman Efendi 
Hayât Bin Kays El-Harrânî 
Hıfnî (Hafnâvî) 
Hızır Çelebi (Hızır Bey) 
Hoca Sâdeddîn Efendi 
Hocazâde 
Huzeyfetü'l-Mer'âşî


İ

İbn-i Âbidîn 
İbn-i Atâ 
İbn-i Atâullah 
İbn-i Cevzi 
İbn-i Fârid 
İbn-i Hafîf 
İbn-i Kavvâm 
İbn-i Muhayrız

İbn-i Nüceyd 
İbn-i Semmâk 
İbn-i Üstâd-Ül-A'zam 
İbn-i Vefâ 
İbrâhim Desûkî 
İbrâhim Bin Edhem 
İbrâhim Efendi (Aşçı Dede) 
İbrâhim Efendi
İbrâhim Gülşenî

İbrâhim Hakkı Erzurûmî 
İbrâhim-i Havvâs 
İbrâhim Tennûrî 
İdris-i Muhtefî 
İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe 
İmâm Efendi 
İmâm-ı Rabbânî 
İsmâil Hakkı Bursevî 
İzzeddîn Türkmânî


K

Ka'b-Ül-Ahbâr 
Kabûlî Mustafa Efendi 
Kâdı Muhammed Zâhid 
Kara Şems
Karahisârî Abdürrahîmefendi 
Kâsım Bin Muhammed

Kayyûm-i Cihân 
Kayyûm-i Zaman 
Kâzerûnî 
Kemal Ümmî 
Kerîmüddîn Bâbâ 
Kılıçlı Ali Efendi

Kurtboğan Evliyası 
Kuşadalı İbrâhim Halvetî 
Kuşeyrî 
Kutb-i Zaman 
Kutbüddîn-i Bahtiyâr Kâkî 
Kutbüddîn İznîkî


L

Ladikli Ahmed Ağa 
Lâmiî Çelebi

Leys Bin Sa'dLütfullah Efendi (El-Evvel)

M

Mahdûmzâde Ebü'l-Kâsım 
Mahmud Esad Coşan
Mahmûd Kefevî 
Mahmûd Sâminî 
Mâlik Bin Dînâr 
Mâlik Bin Enes 
Mansûr Bin Ammâr 
Ma'rûf-ı Kerhî 
Mazhar-ı Cân-ı Cânân 
Mehmed Emîn Tokâdî 
Mehmed Zâhid Kotku 
Mekhûl Eş-Şâmî 
Merkez Efendi 
Metbûlî 
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî 
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî 
Mevlânâ Hamîd-i Bingâlî 
Mevlânâ Hasan-ı Berkî 
Meymûn Bin Mihrân 
Midyen Bin Ahmed El-Eşmûnî 
Mimşâd Ed-Dîneverî 
Mîr Muhammed Numân 
Mirzâ Hüsâmeddîn Ahmed

Misâlî Baba
Molla Câmî 
Molla Fenârî 
Molla Gürânî 
Molla Halil Si'ridî 
Molla Hayâlî 
Molla Hüsrev 
Molla Osman Efendi 
Muhammed Bin Abdullah El-Mürşidî 
Muhammed Bin Ahmed Fergal 
Muhammed Bin Anân 
Muhammed Avfî 
Muhammed Bâkır 
Muhammed Bâkî-Billah 
Muhammed Bedahşî 
Muhammed Cevâd 
Muhammed Cisr 
Muhammed Çelebi Sultan 
Muhammed Emîn Efendi 
Muhammed Emin Erbilî 
Muhammed Bin Eslem Tûsî 
Muhammed Bin Hanefiyye

Muhammed Hâşim-i Keşmî 
Muhammed Kudâme 
Muhammed Kudsî Bozkırî 
Muhammed Ma'sûm Fârûkî 
Muhammed Ömer 
Muhammed Pârisâ 
Muhammed Rûcî
Muhammed Sâdık 
Muhammed Saîd Fârûkî 
Muhammed Şâzilî 
Muhammed Ubeydullah Serhendî 
Muhammed Bin Vâsi 
Muhammed Zuğdân 
Muhyiddîn-i Arabî 
Muhyiddîn-i İskilibî 
Muînüddîn-i Çeştî 
Murâd-ı Münzâvî 
Mûsâ Kâzım (7.İmam)
Mutarrif Bin Abdullah 
Münâvî 
Müstekîmzâde 
Müştâk Baba


N

Nâbî 
Nablüsî 
Nalıncı Baba 
Nasr Bin Abdürrezzâk 
Nasûhî Üsküdârî 
Neccârzâde

Neccârzâde Muhammed Sıddık
Necmeddîn-i Kübrâ 
Nevevî 
Ni’metullah Geylânî 
Niyâzî-i Mısrî

Nizâmeddîn Evliyâ 
Nizâmeddîn Hâmûş 
Nûr Muhammed Bedâyûnî 
Nûr Muhammed Pütnî 
Nûreddîn Cerrâhî 
Nûreddînzâde Muslihuddîn 
Nûri Efendi


O - Ö

Osman El-Hattâb 
Osman Et-Tavilî

Ömer Bin Abdülazîz 
Ömer Füâdî

Ömer Muhdâr Bin Abdurrahmân 
Ömer Bin Zer 
Ömer Ziyâeddîn Tavîli


P
Pir Muhammed Gencevi

R

Radıyüddîn Kazvînî
Rebi Bin Haysem
Reca Bin Havye

Remlî Şâfiî
Resûl Zeki Efendi 
Rislân Dımeşkî

Rûzbehân Baklî
Rükneddîn Ebü’l-Feth


S

Sâbit Ebü'l-Meânî 
Sâbit Bin Eslem El-Benânî 
Sa'dî-i Şirâzî 
Sadreddîn-i Konevî 
Sa'düddîn-i Kaşgârî 
Sâfî Âmidî Bolevî 
Safiyyüddîn Erdebilî 
Saîd Bin Cübeyr 
Saîd Bin Müseyyib 
Said Nursi
Sâkıb Dede 
Sâlih Bin Beşîr El-Mürrî 
Sâlih Gülâbî 
Sâlim Bin Abdullah 
Saltuk Türkî 
Sarı Abdullah Efendi 
Sarı Saltuk 
Sehl Bin Abdullah Tüsterî

Selâhaddîn Uşâkî
Selâhaddîn Zerkûb
Seleme Bin Dînâr
Selman-i Farisi
Semnûn Muhib 
Senâullah-İ Dehlevî 
Senâullah-İ Sebnehlî 
Senûsî (Muhammed Bin Yûsuf) 
Serrâc 
Seyfeddîn-i Fârûkî 
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Alevi
Seyyid Emîr Hamza 
Seyyid Emîr Külâl 
Seyyid Hârun Velî 
Seyyid Hasan Berzencî 
Seyyid Nizâm Efendi 
Seyyid Şerîf Cürcânî 
Seyyid Velâyet

Seyyid Yahyâ Efendi
Seyyidet Nefîse
Sıbgatullah Arvâsî 
Sırrî-yi Sekatî
Sirâceddîn Ömer Halvetî 
Sivasî Abdülmecîd Efendi 
Sofu Baba 
Somuncu Baba 
Sûfî Allahyâr 
Sultan Dîvânî 
Sultân-Ül-Ulemâ 
Sultân-Ül-Ulemâ Behâeddîn Veled 
Sultan Veled 
Süfyân-ı Sevrî 
Süfyân Bin Uyeyne 
Süleyman Hilmi Tunahan 
Sünbül Sinân Efendi 
Süveyd Sincârî


Ş

Şabân-ı Velî 
Şabî 
Şâfıî 
Şâh-ı A'lâ 
Şâh-ı Nakşibend 
Şâh Kubâd Şırvânî 
Şâh Şücâ Kırmânî

Şâh Velıyyullah-ı Dehlevî
Şakîk-ı Belhî
Şems-i Tebrîzî 
Şerâfet Nevşâhî 
Şerefüddîn Ahmed 
Şeyh Hasan

Şeyh Kutbüddîn Münevver 
Şeyh Nûreddîn 
Şeyh Seydâ 
Şeyh Şâmil 
Şeyh Tâc 
Şiblî 
Şihâbüddîn-i Sühreverdî


T

Tâcüddîn Bin Rıfâî 
Tâcüddîn Zâhid-i Geylânî 
Tâc-Ül-Ârifîn (Ebü'l-Vefâ) 
Taflâtî

Tâhâ-i Hakkârî 
Tâhir-i Lâhorî 
Takıyyüddîn Hısnî 
Takıyyüddîn İbni Dakîk-ül-id

Takıyyüddîn Sübkî 
Tâvûs Bin Keysân 
Tâzî 
Terzi Baba


U - Ü

Ubeydullah-ı Ahrâr 
Ulu Ârif Çelebi

Utbet-ül-Gulâm 
Üftâde

Ünsî Hasan Efendi

V

Vânî Mehmed Efendi 
Vecîhüddîn Ömer Efendi

Vefâ Konevî 
Vehb Bin Münebbih

Veysel Karânî 
Vüheyb Bin Verd


Y

Yahyâ Efendi 
Yahyâ Bin Muâz-ı Râzî 
Yahyâ Şirvânî 
Ya’kûb-i Çerhî 
Ya’kûb Germiyânî

Yâkût-i Arşî 
Yûnus Emre 
Yûnus Bin Ubeyd 
Yûsuf Bin Esbât
Yûsuf Harpûtî

Yûsuf-i Hemedânî 
Yûsuf Bin Hüseyin Râzî 
Yûsuf Mahdûm 
Yûsuf Nebhânî 
Yünûnî


Z

Zâhid İsfehânî 
Zâhidü’l-Kevserî 
Zekeriyyâ Ensârî 
Zenbilli Ali Efendi

Zengî Atâ 
Zeynelâbidîn 
Ziyâeddîn Nahşebî

Ziyâeddîn Nurşînî 
Zührî 
Zünnûn-i Mısrî


ÜYELİK GİRİŞİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam59
Toplam Ziyaret3568969
DUA KÜTÜPHANESİ
KÜTÜB-İ SİTTE
 salavati_serife
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI