• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Site Haritası
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ
HAVAS İLMİ
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
 Büyük Şafii Fıkhı
 2019_dini_gunler
Kur'an-ı Kerimde Adı Geçen Peygamberler
 kur-an-da-isimleri-gecen-peygamberler
RASTGELE DUALAR

Mecmûat'ül Ahzab

İçindekiler
Büyük Evliyadan Bazısının Duaları
Hizbü's-Seyf - Hz Ali (r.a.)1
Hz Ali (r.a.)'nin Bir Hizbi9
Haftalık Dualar - Hz Ali (r a)10
Cuma Günü Duası10
Cumartesi Duası11
Pazar Duası11
Pazartesi Duası12
Salı Duası13
Çarşamba Duası13
Perşembe Duası13
Duâü'l-Ferec - Hz Ali (r.a.)14
Hz Ali (r.a.)'nin Bir Duası15
Hz Ali (r.a.)'nin Bir Münâcâtı16
el-Kasidetü'1-Mecdiyye - Hz Ali (r.a.)16
Füyûzât-ı Rabbâniye - Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî (k.s.)18
Hizbü'l-Hıfz - Abdülkadir Geylânî (k.s.)33
Hizbü'l-Celâle - Abdülkadir Geylânî (k.s.)35
el-Hizbü'l-Kebir - Abdülkadir Geylânî (k.s.)36
el-Münâcâtü's-Seheriyye - Abdülkadir Geylânî (k.s.)49
Abdülkadir Geylanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı49
Salatü'l-Kibriti'l-Ahmer - Abdülkadir Geylânî (k.s.)50
Hizbü'n-Nasr - Abdülkadir Geylânî (k.s.)55
Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Duası56
Abdülkadir Geylânî (k.s.)'nin Bir Virdi57
Esmâ-i Hüsna Kasidesi - Abdülkadir Geylânî (k.s.)59
Haftalık Virdler - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)62
Pazar Günü Virdi62
Pazartesi Virdi67
Salı Virdi69
Çarşamba Virdi71
Perşembe Virdi72
Cuma Virdi76
Cumartesi Virdi77
Hizbin Hatimesi79
Haftalık Gece Virdleri - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)81
Pazar Gecesi Virdi81
Pazartesi Gecesi Virdi82
Salı Gecesi Virdi84
Çarşamba Gecesi Virdi85
Perşembe Gecesi Virdi87
Cuma Gecesi Virdi89
Cumartesi Gecesi Virdi91
Mıknatısü'l-Ed'iye Hizbi - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)93
Hizbü't-Tefric - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)94
Hizbü't-Tevhid - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)95
Hizbü'd-Devri'l-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)97
Duanın İhtitamı101
İ'tisâmü'd-Devri'1-A'lâ - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)101
Salâtu Fevâtihi'l-Hakîka -Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)102
Salatü'l-Kutb - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)104
Salatü's-Sır - Muhyiddin İbn Arabî (k.s.)106
İmam Zeynülabidin Hazretleri (r.a.)'nin Münâcâtları107
1 - Münâcâtü't-Tâibîn107
2 - Münâcâtü'ş-Şâkîn108
3 - Münâcâtü'l-Hâifîn109
4 - Münâcâtü'r-Râcîn110
5 - Münâcâtü'r-Râğibîn111
6 - Münâcâtü'ş-Şâkirîn113
7 - Münâcâtü'l-Mutiîn Lillâh114
8 - Münâcâtü'l-Mürîdîn115
9 - Münâcâtü'l-Muhibbîn116
10- Münâcâtü'I-Mütevessilîn117
11-Münâcâtü'I-Müftekırîn118
12- Münâcâtü'l-Ârifîn119
13- Münâcâtü'z-Zâkirîn120
14- Münâcâtü'l-Mu'tasımîn121
15- Münâcâtü'z-Zâhidîn122
Duaü'l-İstiâze - Zeynülabidin Hazretleri (r.a.)123
Arefe Günü Duası - Zeynülabidin Ali b Hüseyin Hazretleri (r.a.)124
Hizbü'l-Hasîn - İmam Gazâlî (k.s.)136
Hizbü'l-Masun - İmam Gazâlî (k.s.)138
Hizbü'l-İhticâb - İmam Gazâlî (k.s.)148
Hüsn-ü Akıbet Duası - İmam Gazâlî (k.s.)149
Cünnetü'l-Esmâ - İmam Gazâlî (k.s.)149
Allah'ın Birliğini İlan İçin149
Tevbenin Kabulü ve Mağfiretin Talebi İçin150
Af Talebi İçin150
Duaların Kabulü ve İhtiyaçların Giderilmesi İçin150
Duanın Kabule Karin Olması İçin150
İlim ve Hikmete Nail Olmak İçin151
Düşmanlara Karşı Yardıma Mazhar ve Fetihin Müyesser Olması İçin151
Zâlimleri Dize Getirmek ve Sultanların Gözünde Heybetli Görünmek İçin151
Katı Kalplerin Yumuşaması İçin151
Düşmanlardan ve Belalardan Kurtulmak İçin151
Düşmanlara Galip Gelmek İçin152
Düşmanı Yenmek ve Zararından Korunmak İçin152
Düşmandan ve Tuzaklarından Korunmak İçin152
Rızkın Bollaşması İçin152
Çocuk Sahibi Olmak İçin153
Saygın ve İtibarlı Olmak İçin153
İtibarlı ve Nimete Mazhar Biri Olmak İçin153
Gönlün Huzura Ermesi ve Vakar Sahibi Olmak İçin153
Kalpten Üzüntüyü Atmak İçin153
Kalb İnşirahı İçin154
Gam, Keder ve Acının Defi İçin154
Açlık ve Susuzluğun Giderilmesi İçin154
Yağmur Yağması İçin154
İhtiyaçların Giderilmesi İçin154
Kin, Nefret ve Düşmanlık Duygularına Karşı154
Sihrin Bozulması ve Zararının Defi İçin155
Zorlukların Kolaylaşması ve İsteklerin Gerçekleşmesi İçin155
Hastalıktan Şifa Bulmak İçin155
Hastalıkların Defi İçin155
Tâûn Türü Bulaşıcı ve Tehlikeli Hastalıklardan Korunmak İçin155
Münkirlerin İnkarını Def İçin156
Düşmanların Hakkından Gelmek İçin156
Düşmanların Ağzını Bağlamak İçin156
Düşmanlardan Gizlenmek İçin156
Kötülerin Dil ve Basiretlerinin Bağlanması İçin156
Cehennem Azabından Korkulduğunda156
Ölüm Sekerâtının Kolay Olması İçin157
Bir Halden Daha Güzel Bir Hale Geçmek İçin157
İyilik ve Lütfa Mazhar Olmak İçin157
Sıkıntı ve Hapisten Kurtulmak İçin157
Dalaletten Kurtulup Selamete Ermek İçin157
Nimetin Şükrünü Eda ve Mazhar Olunan Lütfün Artması İçin157
el-Hizbü'l-Kebir - İmam Şâzilî (k.s.)158
Hizbü'l-Fetih - İmam Şâzilî (k.s.)167
Hizbü'l-Hamd - İmam Şâzilî (k.s.)171
Hizbü'l-Lutf - İmam Şâzilî (k.s.)182
Hizbü't-Tams - İmam Şâzilî (k.s.)186
Hizbü Darbi't-Tams, İmam Şâzilî (k.s.)188
Hizbü'l-İhfâ - İmam Şâzilî (k.s.)191
Hizbü'l-Hucub - İmam Şâzilî (k.s.)193
Hizbü'l-Hıfz - İmam Şâzilî (k.s.)194
Hizbü'ş-Şekvâ - İmam Şâzilî (k.s.)197
Hizbü'n-Nasr - İmam Şâzilî (k.s.)205
Hizbü'l-Hars - İmam Şâzilî (k.s.)208
İmam Şâzilî (k.s.)'nin Bir Hizbi209
Hizbü'l-Ed'iye, İmam Şâzilî (k.s.)209
es-Salâtü'n-Nâciyye, İmam Şâzilî (k.s.)216
Ebü'l-Ferec el-Bedevî (k.s.)'nin Bir Hizbi218
Şeceretü'1-Asl Duası -Ahmed el-Bedevî (k.s.)224
Şeyh Ahmed er-Rufâî (k.s.)'nin Bir Virdi224
Hizbü'l-İhlas - Ahmed er-Rufâî (k.s.)228
Ashâb-ı Bedir - Abdullatif eş-Şâmî (k.s.)236
Abdulgani en-Nablûsî (k.s.)'nin Virdleri250
Salavât-ı Şerife - Abdulgani en-Nabulûsî (k.s.)266
Sıkıntı ve Darlık Hallerinde - Cafer-i Sâdık (r.a.)273
Cafer-i Sâdık (r.a.)'ın Bir Duası273
Haftalık İstiâzeler - Câfer-i Sâdık (r.a.)274
1-Âfet ve Hastalıklar Korunmak İçin274
2-Nazardan Korunmak ve Şeytanın Defolması İçin276
3-Büyücü, Şeytan, Zâlim ve Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin277
4-Düşman, Musibet ve Tuzak Gibi Kötülüklere Karşı279
5-Gece-Gündüz Ansızın Gelebilecek Belalar ve Habis Ruhlara Karşı281
6-İnsan, Cin, Hastalık ve Gönül Darlığına Karşı282
7-Nazardan Korunma, Makbuliyet, Heybet, Nusret, Emniyet ve Lütuflara Mazhariyet İçin284
Virdin Hitâmı285
Seher Vakti Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.)286
Gurub Virdi - Mustafa el-Bekrî es-Sıddîkî (k.s.)293
Hizbü'l-Hıfz - İmam Nevevî (k.s.)297
Virdü'l-Ferec - İmam el-Kerhî (k.s.)299
Dünya ve Ahiret Sıkıntıları İçin - Mâruf el-Kerhî (k.s.)300
Keşfe Mazhar Olmak ve Murada Nail Olmak İçin - Mâruf el-Kerhî (k.s.)300
el-Musebbeâtü'1-Aşr - Ahmed ed-Derdîr (k.s.)301
Salavât-ı Şerife - Ahmed ed-Derdîr (k.s.)302
İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Duası321
İbrahim İbn Edhem (k.s.)'in Bir Münâcâtı323
Evrâd-ı Fethiye - Ali İbn Şihab el-Hemedânî (k.s.)324
Virdin Hitâmı335
Şurûtun Fethiyye336
Haftalık İstiğfar Hizbi - Hasan el-Basrî (r.a.)339
Cuma Günü İstiğfarı339
Cumartesi İstiğfarı342
Pazar İstiğfarı345
Pazartesi İstiğfarı348
Salı İstiğfarı351
Çarşamba İstiğfarı354
Perşembe İstiğfarı356
Haftalık Virdler - Muhammed İbn Üsâme (r.a.)360
Cuma Günü Virdi: Virdü'1-Hamd360
Cumartesi Virdi: Virdü'l-İstiğfar364
Pazar Virdi: Virdü't-Tesbih368
Pazartesi Virdi: Virdü't-Tevekkül374
Salı Virdi: Virdü's-Selam378
Çarşamba Virdi: Virdü't-Tevhîd380
Perşembe Virdi: Virdü'l-İstiğâse383
Münâcâtü'l-Hikem - İbn Atâullah es-Sekenderî (k.s.)390
Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Virdi394
Üveys el-Karanî (k.s.)'nin Bir Münâcâtı396
Teheccüd Vakti Duası - Ali Vefa (k.s.)397
Hizbü'I-Kelimâti'l-Aşr - Ali Vefa (k.s.)398
Hizbü'n-Necât - Ali Vefa (k.s.)399
Muhammed Vefa (k.s.)'nın Bir Duası400
İsmail İbn Muhammed el-Halvetî (k.s.)'nin Bir Hizbi401
Hizbin Hatimesi426
Hizbü'l-Felâh - Muhammed İbn Süleyman el-Cezûlî (k.s.)432
Enes İbn Malik (r.a.)'in Bir Virdi433
Virdü'l-İstiğâse - İmam Şafiî (r.a.)436
Haftalık Vird - Fahreddin Râzî (r.a.)436
Münâcâtü's-Seheriyye - Râbiatü'l-Adeviyye (k.s.)437
Ebu Yezid el-Bistâmî (k.s.)'nin Bir Duası438
es-Salatü'1-Vasfiyye - Cüneyd el-Bağdâdî (k.s.)439
Hacı Bayram Velî (k.s.)'nin Bir Virdi442
Hizbü'l-Ferdaniyye - Muhammed es-Sâdât (k.s.)449
Hizbü'l-Hucub - Şihabuddin Ahmed İbn Musa el-Yemenî (k.s.)449
Ebü's-Suûd (k.s.)'un Bir Duası451
Şeyh Şâlî (k.s.)'nin Bir Virdi452
Edellü'l-Hayrât Duası - Mahmud el-Kürdî (k.s.)457
HAFTALIK VİRD VE HİZİBLER
Günlük Tehlîl ve Münâcâtlar460
Perşembe Günü Duası463
Cuma Duası465
Cumartesi Duası468
Pazar Duası469
Cuma Gününe Mahsus Bir Hizb470
ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ HİZİBLER
Mevleviler Hizbi473
Hizbü't-Teveccüh, Seher Vakti480
Hizbün Şerif482
Hizbü'ş-Şükr485
Hizbü'n-Necât487
Hizbü't-Teshîr488
Hizbü'l-Âyât, Düşmanı Mağlub Etmek ve Eşkiyalan Dize Getirmek İçin489
Münâcâtü'l-Fâtiha492
Duâü'n-Nur495
Duâü's-Saâde496
Evliyaların Kalkanı Duası496
Bütün Meşâyihin Evradı497
Evliyaların Kalkanı Virdi506
Hizbü'l-Fethiyye, Akşam Virdi506
Vird-i Azîm, Zararın Defi İçin511
Azaba Maruz Kalmamak İçin512
Virdü'l-Hıfz513
EFENDİMİZE (SAS) SALAT Ü SELAMLAR
Salavât-ı Şerife516
Binbir Salât ü Selam517
Salâtü'l-Mi'râciyye520
es-Salâtü'l-Emniyye523
Zübdetü's-Salavât526
Pazartesi Gecesi Hizbi526
Salı Gecesi Hizbi531
Çarşamba Gecesi Hizbi536
Perşembe Gecesi Hizbi541
Cuma Gecesi Hizbi546
Cumartesi Gecesi Hizbi551
Pazar Gecesi Hizbi555
ESMÂ-İ HÜSNA ve İSMİ ÂZAM DUALARI
Esma-i Hüsna Virdi560
İsm-i Celil Duası562
İsm-iÂzam Duaları562
Enes İbn Malik (r.a.) Rivayeti562
Sa'd İbn Ebi Vakkâs (r.a.) Rivayeti563
Büreyde Hazretleri (r.a.) Rivayeti563
Esma Binti Zeyd (ranha) Rivayeti563
Muaz İbn Cebel (r.a.) Rivayeti563
Ebu Ümâme el-Bâhilî (r.a.) Rivayeti563
Abdullah İbn Abbas (r.a.) Rivayeti563
Ebü'd-Derdâ (r.a.) Rivayeti563
Hz Aişe (ranh) Rivayeti563
Hz Muaviye (r.a.) Rivayeti563
Ubâde İbn Samit (r.a.) Rivayeti564
İmam et-Taberâni (r.a.) Rivayeti564
ENBİYA, SAHABE VE BAZI BÜYÜK ZATLARIN DUALARI
Peygamberân-ı İzam (as)'ın Tesbîhât ve Duaları565
Hz Adem (as)'in Tesbîhâtı565
Hz Adem (as)'in Duaları565
Hz Nuh (as)'un Tesbîhâtı566
Hz İbrahim (as)'in Tesbîhâtı566
Hz İsmail (as)'in Tesbîhâtı566
Hz İshak (as)'ın Tesbîhâtı567
Hz İshak (as)'ın Duası567
Hz Eyyüb (as)'ün Tesbîhâtı567
Hz Salih (as)'in Tesbîhâtı567
Hz Yunus (as)'un Tesbîhâtı567
Hz Yakub (as)'un Duası568
Hz Yusuf (as)'un Tesbîhâtı568
Hz Yusuf (as)'un Duası568
Hz Musa (as)'nın Tesbîhâtı568
Hz Harun (as)'un Tesbîhâtı569
Hz Yahya (as)'nın Tesbîhâtı569
Hz İsa (as)'nın Tesbîhâtı569
Hz Muhammed (sas)'in Tesbîhâtı569
Hz Muhammed (sas)'in Duası569
Hz Azrail (as)'in Tesbîhâtı570
Hz Mikail (as)'in Tesbîhâtı570
Bazı Sahabe, Tabiîn ve Evliyanın Duaları570
Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Münâcâtı570
Hz Ebu Bekir (r.a.)'in Bir Duası572
Hulefâ-i Râşidîni Sevmek ve Sevgilerine Mazhariyet İçin Dua574
Hz Hamza (r.a.)'ın Bir Duası574
Korku Karşısında - Abdullah İbn Mes'ud (r.a.)574
Murada Ermek İçin -Abdullah İbn Abbas (r.a.)574
Entrikalara Karşı - Ebü'd-Derdâ (r.a.)574
Dünyevî Sıkıntılardan Kurtulmak İçin - Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.)575
Uhrevî Sıkıntılara maruz kalmamak İçin - Kabîsa İbn el-Muhârik (r.a.)575
Peygamber Efendimizin (sas) Ehl-i Beyti'nin Duası575
Hasan İbn Ali (r.a.)'ın Bir Duası576
Kayıtlardan kurtulmak için - Musa el-Kazım (r.a.)576
Mağfirete nâiliyet ve kusurların setri için - Süfyânü's-Sevri (ra)576
Ahmed İbn Hanbel (r.a.)'ın Bir Duası576
Büzürkvâr (k.s.)'ın Bir Duası577
Şifa İçin - Muhammed el-Medeni (r.a.)577
Hüsn-ü Akibet ve Ruhu İman ile Teslim Etmek İçin577
Münâcât-ı Mudariyye578
Kaside-i Mudariyye - İmam Bûsirî fks)579
Kaside-i Bürde - İmam Bûsirî (k.s.)581
ÜYELİK GİRİŞİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam59
Toplam Ziyaret3568969
DUA KÜTÜPHANESİ
KÜTÜB-İ SİTTE
 salavati_serife
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI